Nhà Ông Trần Văn Phác – Xóm 3 – Khánh Nhạc – Ninh Bình

a2-1
a2-2 a2-3

a2a2-4