Nhà ông Lê Văn Minh – Ninh Phong – Ninh Bình

a3-6

a3-4 a3-3 a3-5

a3-7 a3-2 a3-1 a3